Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 GROEPSGROOTTE De Bisschopsmolen hanteert minimale groepsgroottes voor de diverse arrangementen. Indien de groep kleiner is als het geldend minimaal aantal deelnemers, is de Bisschopsmolen gerechtigd het minimaal aantal deelnemers door te berekenen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen.


ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 2.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant telefonisch, schriftelijk of persoonlijk (in de winkel) de reservering heeft geplaatst bij de Bisschopsmolen. De Bisschopsmolen zal de door de klant geplaatste reservering binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigen. Deze opdrachtbevestiging dient de klant direct na ontvangst op juistheid te controleren en binnen drie dagen te retourneren aan de Bisschopsmolen. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, uiterlijk drie dagen na dagtekening van de  opdrachtbevestiging. 2.2.  Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk  aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.


ARTIKEL 3 BETALING 3.1.  Betaling van de arrangementssom geschiedt ter plaatste (op de dag zelf) per contante betaling of betaling per PIN, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant ontvangt in dit geval na afloop een factuur op het door de klant  aangegeven factuuradres. 3.2.  Betalingen aan de hand van een factuur dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het banknummer ten name van de Bisschopsmolen te Maastricht. 3.3.  De Bisschopsmolen is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bankrekening van de Bisschopsmolen te zijn binnengekomen. 3.4.  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. 3.5.  Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is. 3.6.  Variabele kosten, zoals extra consumpties, extra activiteiten, transportkosten e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten, worden - tenzij anders overeengekomen - op nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend. 3.7.  De Bisschopsmolen is gerechtigd van deze  betalingsvoorwaarden af te wijken.


ARTIKEL 4 ARRANGEMENTSSOM 4.1.  In de gepubliceerde arrangementssom zijn inbegrepen, alle in een arrangementsprogramma omschreven zaken. 4.2.  In de arrangementssom zijn niet inbegrepen: a. eventuele meerkosten voor extra consumpties en personele uren; b. eventuele aankopen van producten in de winkel; c. de kosten van reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering. 4.3.  Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon. 4.4.  De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de 
prijzen en voor-waarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het arrangements- programma. De Bisschopsmolen behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de overeenkomst de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van   derden, waaronder de toepasselijke BTW- voorschriften.


ARTIKEL 5 NIET DOORGAAN/  WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA 5.1.  De Bisschopsmolen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het door de klant gereserveerde programma, indien blijkt dat het door de Bisschopsmolen met de klant  overeengekomen programma niet of slechts in gewijzigde vorm kan worden uitgevoerd. 5.2.  Indien de Bisschopsmolen wijzigingen moet aanbrengen in het door de klant gereserveerde programma dan is de Bisschopmolen verplicht de klant hiervan in kennis te stellen.  De Bisschopsmolen dient een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief voor te stellen met opgave van de  eventuele meerkosten. De klant heeft indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden het  arrangement te laten doorgaan, het recht om de overeenkomst te  ontbinden. Dit recht vervalt 48 uurnadat de kennisgeving hem bereikt heeft. 5.3.  Indien het arrangement in zijn geheel niet door kan gaan wegens  gewichtige omstandigheden, waaromtrent de Bisschopsmolen geen verwijt te maken valt, is de Bisschopsmolen verplicht de klant hiervan in kennis te stellen. Door deze kennisgeving geldt de overeenkomst als ontbonden. 5.4.  Bij niet doorgaan van het arrangement verplicht de Bisschopsmolen zich tot het binnen 10 werkdagen terugbetalen van de reeds eventueel betaalde arrangementssom. 5.5  Indien een klant op de dag van het arrangement te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen  van het programma kunnen komen  te vervallen. De arrangementssom voor vervallen programmaonderdelen worden niet aan de klant  gerestitueerd.


ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S) 6.1.  Wijzigingen door de klant in het  afgesproken arrangementsprogramma kunnen schriftelijk worden doorgegeven en worden  verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.  De door de Bisschopsmolen in rekening gebrachte meerkosten zullen worden doorberekend aan de klant. Wijzigingen in het afgesproken arrangementsprogramma, die tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de arrangementsdatum worden aangebracht en gevolgen hebben voor de arrangementssom, worden aan de klant doorbelast. 6.2  Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk,  uiterlijk 7 dagen voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop De Bisschopsmolen het wijzigingsbericht ontvangt. 6.3  De Bisschopsmolen is gerechtigd om in geval van een wijziging in groepsgrootte, gemeld minder als 7 dagen voor de arrangementsdatum, 15% van de arrangementssom met een minimum van  € 50, - per groep, aan de klant door te berekenen.


ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR DE KLANT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de klant de volgende bepalingen: 7.1.  Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. 7.3.  Indien de klant het overeengekomen arrangement annuleert, zijn door deze aan de Bisschopsmolen de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. a. bij annulering meer dan twee maanden voor  
arrangementsdatum 15% van de arrangementssom met een minimum van € 50, - per groep; b. bij annulering meer dan één maand en minder dan twee maanden voor arrangementsdatum: 35% van de arrangementssom; c. bij annulering meer dan 7 dagen en minder dan één maand voor arrangementsdatum: 60% van de arrangementssom; d. bij annulering binnen 7 dagen voor arrangementsdatum is de klant behouden 100% van de arrangementssom te betalen.


ARTIKEL 8 KLACHTEN 8.1.  Ondanks alle aandacht en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de Bisschopsmolen schriftelijk te worden ingediend. 8.2.  Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.


ARTIKEL 9 SCHADE 9.1.  Kosten voortkomend uit de schade en/ of  vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant c.q. deelnemer betaald worden. 9.2.  Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de Bisschopsmolen ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname  worden uitgesloten. Eventuele hieruit voort- vloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID 10.1.  Door de Bisschopsmolen wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers) van de Bisschopsmolen is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een arrangement. 10.2.  De Bisschopsmolen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten indien een dagtocht niet kan doorgaan. 10.3.  Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 10.4.  Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.


ARTIKEL 11 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOM 11.1.  De Bisschopsmolen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 11.2.  Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door de Bisschopsmolen bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën,  activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen de Bisschopsmolen toebehoren.